Klasztor
  Tytuł kościoła
  Rys Historyczny
  Wspólnota
  Nasza posługa
  Dane Adresowe
Liturgia
  Ogłoszenia Duszpasterskie
  Intencje Mszalne
  Msze św
  Nabożeństwa
  Spowiedź św.
  Nasz posługa
św. Antoni
  Nowenna do św. Antoniego
  Prośby do św. Antoniego
  Modlitwy do św. Antoniego
św. Anna
  Modlitwy do św. Anny
  Litania do św. Anny
  Nowenna do św. Anny
Nawigacja
Artykuły » Modlitwy » Nowenna do św. Antoniego
Nowenna do św. Antoniego

Modlitwy nowennowe przed ołtarzem św. Antoniego

Modlitwa:

K: Kłaniamy się Tobie św. Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy Cię pokornie, byś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.
     Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Znamy Twoje skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym, w tych wszystkich trudnych i beznadziejnych sprawach, z którymi się borykamy. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.
     Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy.
     Prosimy Cię święty Antoni, abyś nas w życiu wspomagał i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy przychodzą tutaj do tego kościoła, aby oddać cześć Twoim relikwiom, którzy zwracają się do Ciebie w tej Nowennie w swoich potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W: Amen.

K: Miłosiernemu i dobremu Bogu za wstawiennictwem świętego Antoniego dziękujmy za otrzymane łaski i polecajmy nasze prośby:

(Odczytanie próśb i podziękowa.. po każdej prośbie dodajemy Św. Antoni – módl się za nimi

 

  • Módlmy się za: nasz klasztor i wszystkich ojców tu posługujących, abyś ich       chronił, obdarzał swoja opieką aby naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa wzrastali w świętości a przez to osiągnęli Niebo.

Św. Antoni – módl się za nimi

 Módlmy się za: wszystkich chorych z Wyszogrodu i okolic, aby Bóg dał im cierpliwość w chorobie i przywrócił upragnione zdrowie

Św. Antoni – módl się za nimi

  • Módlmy się za: smutnych i stroskanych, aby Pan Bóg ich pocieszył i udzielił pomocy.

Św. Antoni – módl się za nimi

  • Módlmy się za: nas wszystkich tutaj zgromadzonych i za wszystkich czcicieli Świetego, byśmy naśladując Go, zasłużyli sobie na wieniec chwały w niebie.

Św. Antoni módl się za nimi

 K: Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie Cię błagamy, aby wszyscy, za których się modlimy, za wstawiennictwem świętego Antoniego doznali Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.)

 Modlitwa na poszczególne dni nowenny.

Modlitwa na pierwszy dzień nowenny

O Święty Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże. Proszę Cię, wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie, bym nie przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.

Na drugi dzień nowenny:

O chwalebny święty Antoni, którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem „męczennika pragnienia” - wyproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie samolubstwo, a pragnął jedynie chwały Boga Najwyższego, spełnienie Jego świętej woli i zbawienie swej duszy. Wyjednaj mi łaskę, bym zrządzenia Opatrzności przyjmował chętnie, z miłością i spokojem.

Na trzeci dzień nowenny:

O Święty Antoni, mimo swej niewinności bardzo umartwiałeś swe ciało, stałeś się męczennikiem pokuty. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Bardzo Cię proszę, święty i miłosierny mój Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha pokuty.

Na czwarty dzień nowenny:

O Święty Antoni, widok Twej pokory, którąś obrał sobie za przewodniczkę życia we wszystkich swych czynnościach zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed Bogiem jestem prochem i niczym, szukam czasem swego wyniesienia a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym gorliwym naśladowcą. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego, łaskę ukochania pokory, a znienawidzenia szatańskiej pychy.

Na piąty dzień nowenny:

O wielki święty Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem prześladowców. Boli mnie i zawstydza niecierpliwość własna, wstręt i nienawiść, jaką żywię w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek obrazili. O, jak byłbym szczęśliwy, gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od Boga dar cierpliwości.

Na szósty dzień nowenny:

O Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej, jakże gorzkim jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej duszy, uważam za najwyższą karę. Prześladowania, które przecież dają mi okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości, uważam za największą niesprawiedliwość. Uproś mi u Boga, święty mój Opiekunie, cierpliwe znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg raczy zesłać.

Na siódmy dzień nowenny:

O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże mi daleko do Twych wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś piekła; a ja grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład byłem sługą szatana. Proszę Cię Święty Antoni, dopomagaj mi w walce z grzechem w życiu osobistym oraz bym starał się o nawrócenie moich bliźnich.

Na ósmy dzień nowenny:

O Święty Antoni, jakże ja inaczej postępuję od Ciebie. Nie czuwam nad zmysłami. Zapominam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do mojej duszy. Wyszukuję nawet okazje, by tylko zmysłom dogodzić i tak staję się sprawcą swych duchowych upadków. Chcę się poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę Cię usilnie, o Święty mój Obrońco, ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj mi łaskę u Boga, bym zawsze panował nad swymi zmysłami i umartwiał je tym więcej, im niżej upadłem.

Na dziewiąty dzień nowenny:

O Święty Antoni, rozważając Twą błogosławioną śmierć, pragnę i ja tak szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na ustach. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym cieszyć się z Tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć. Słowem, chciałbym się dostać do nieba, a1e bez żadnego trudu. Święty mój Dobroczyńco i Opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci Twojej odprawioną. Kocham Cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, kiedyś osiągnął chwałę niebieską i cieszył się Tobą na wieki. Amen.

Litania do św. Antoniego:

Kyrie elejson, Chiste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami
Święty Antoni, chwało miasta Padwy
Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,
Święty Antoni, lilio czystości,
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty
Święty Antoni, miłujący życie ukryte,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, żarliwy apostole,
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, przewodniku dusz,
Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, zwalczający występki,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,
Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Franciszkańskiego,
Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju,
Święty Antoni, święty całego świata,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Antoni.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, błogosławionego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi łaski na tym świecie, a w przyszłym uweseli wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CHLEBA

Błogosławiony bądź Panie, Dobry nasz Ojcze, za owoce tej ziemi i wszelkie jej plony, i błogosławione niech będzie Święte Imię Twoje, bo jesteś pełen dobroci. Błogosław te ręce, które pełniąc Twoją wolę uprawiały ziemię i otrzyj pot z czoła tych, którzy trudzili się, by ten chleb znalazł się na naszym stole, aby pokrzepiać nasze siły, jednoczyć nas we wspólnotę i uczyć dobroci. Pobłogosław ten chleb swoim świętym błogosławieństwem i naucz nas szacunku dla każdej jego okruszyny. Spraw Panie byśmy na wzór świętego Antoniego wszyscy stali się chlebem dla braci i umieli się dzielić z nimi, tym, co posiadamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich ludzi pracujących w pocie czoła, by nikomu nie zabrakło chleba, a także wszystkich głodnych i potrzebujących i wołajmy do naszego Boga:

Ojcze nasz....

Ucałowanie relikwii św. Antoniego przy śpiewie Pieśni:

Ozdobo Padewska, Patronie ludów,
Sławny na cały świat dla licznych cudów.
/ Z serc wszystkich ten okrzyk wyrywa się;
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Ktokolwiek z ufnością westchnie do Ciebie,
Ty jednasz łaskę mu u Boga w niebie.
/ Szafarzem Bóg swoim uczynił Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

W przygodach swych morskich żeglarz strwożony,
Do Ciebie zwraca się pewien obrony.
/ Na głos Twój i burza ucisza się,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Słabości, kalectwa, nienawiść wroga
Znika na prośbę Twą nawet śmierć sroga.
/ Nie płacze w boleści, kto wzywa Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Ubogi o wsparcie pokornie prosi,
Strapiony ręce swe do Ciebie podnosi.
/ Sierota w swym smutku biegnie do Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Wspomagasz w potrzebach czcicieli swoich,
Wysłuchaj, proszę Cię, i modłów moich.
/ Niech ciężar w mym sercu umniejszy się,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Dokumenty Kościoła
  Ojciec - świadek wiary i trzeźwości
  Lumen fidei – Encyklika papieża Franciszka
  Przemówienie Papieża Franciszka do Kardynałów
  List Episkopatu na XII Dzień papieski
  List Apostolski Porta Fidei
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Promocja